Wireframe

Wireframe https://docs.google.com/presentation/d/1ZUGzVIVRYVpDRVSYyO3BZcXpAtXuKA_3DSPVPyFJNbo/edit#slide=id.g775ac5c7bc_0_390